www.KOINWNIA.com
youtube

Pie 2018 prn

Α) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ποιές εἶναι οἱ προτεραιότητες τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στήν Εὐρωβουλή, ἄν ἐκλεγεῖ;

Νά ἐπαναπροσδιορίσει τό ρόλο τῆς Πατρίδος μας ἔναντι τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων μας. Προέχει τό νά ἀποδείξουμε -καί ὄχι νά ἰσχυριζόμαστε- πώς ἔχουμε λόγο καί δέν ἀγόμεθα καί φερόμεθα ὅπως ἐπιτάσσει τό συμφέρον τῆς Ε.Ε. Θά ἀγωνισθοῦμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις γιά νά ἀποτρέψουμε τή συμμετοχή τῆς Πατρίδος μας στήν πνευματική καί πολιτιστική αὐτοκτονία τῆς Εὐρώπης! Τό συμφέρον τῆς Ε.Ε. ἔρχεται σέ δεύτερη μοίρα γιά μᾶς, ἀφοῦ θεωροῦμε δεδομένο ὅτι τίποτε δέν προέχει περισσότερο ἀπό τό συμφέρον τῆς Πατρίδος μας. Ἄλλωστε πιστεύουμε πώς τό συμφέρον τῆς Ε.Ε. δέν πρόκειται νά προέλθει μέσα ἀπό τήν ἀδιέξοδη καί ἀμοραλιστική Εὐρωπαϊκή πολιτική, ἀλλά χρειάζεται τό ἦθος τῶν Παραδόσεων τοῦ Γένους μας γιά νά ἀνατείλει, ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε καί στό παρελθόν.

Ἡ Παράταξή μας δέν ὑπακούει στήν δουλόφρονα προτροπή τῶν πολιτικῶν μας, ὅτι δηλαδή «ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι μικρή χώρα καί γι' αὐτό δέν πρέπει νά μιλᾶμε». Πιστεύουμε ὅτι εἴμαστε ΙΣΟΤΙΜΟ μέλος μέ τά Κράτη-Μέλη της, πού ἀπαρτίζουν τήν Ε.Ε., ἔχουμε τήν σπουδαιότερη, μακροβιότερη καί λαμπρότερη ἱστορία ἀπό ὅλους τούς ἑταίρους μας καί γι΄ αὐτό, μᾶς ΟΦΕΙΛΟΥΝ σεβασμό. Δυστυχῶς αὐτός ὁ σεβασμός ἔχει χαθεῖ λόγω τῆς ἀπαράδεκτης καί οἰκτρῆς εἰκόνας πού ἐμφανίζουν τά σημερινά πολιτικά δρώμενα τῆς χώρας μας καί αὐτό εἶναι πού πρέπει ΑΜΕΣΑ νά ἀλλάξει. Πρέπει νά ἀκολουθήσουμε τήν δική μας πολιτική, πού ἀποκηρύσσει καί ἀντιστρατεύεται τούς κανόνες τῆς διεθνοῦς κηδεμονεύσεως τῶν λαῶν πού ἔχουν μικρότερη ἐδαφική ἐπικράτεια. Προέχει τό πνευματικό καί πολιτικό συμφέρον τῆς Πατρίδος μας, γιατί ἡ εὔρωστη πνευματικά Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη πού μπορεῖ νά βοηθήσει ἀποτελεσματικά καί νά ἀναζωογονήσει τήν ἄψυχη Ε.Ε. καί νά ἰσορροπήσει τίς ἀνισόρροπες πολιτικές ἀδικίες, πού ἔχουν μετατρέψει τόν κόσμο μας σέ ἡφαίστειο ἕτοιμο νά ἐκραγεῖ.

 

Ἡ θέση σας γιά τό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα;

Τό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα δέν πρέπει σέ καμία περίπτωση νά ἰσχύει πάνω ἀπό τό Σύνταγμα τοῦ κάθε Κράτους-Μέλους τῆς Ε.Ε. Αὐτό ἐπιθυμοῦμε, τουλάχιστον γιά τήν πατρίδα μας. Δέν εἶναι δυνατόν νά δεχθοῦμε νά ὑπάρξει κάποιος πού θά μᾶς ὑποχρεώσει νά κάνουμε κάτι παρά τήν θέλησή μας. Ἡ Παράταξή μας δέν ἔχει οἰκονομικά συμφέροντα νά τήν στηρίζουν, οὔτε παίζει πολιτικά παιχνίδια στό παρασκήνιο καί γι΄ αὐτό ἔχει τήν ἐλευθερία ἀλλά καί τήν παρρησία τοῦ πολιτικοῦ λόγου της, μέσω τοῦ ὁποίου ΔΕΝ ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ, γιατί πέρα ἀπό αὐτά ἀπουσιάζει ἡ ΖΩΗ. Ἔτσι λοιπόν, δέν θά ἀποδεχθοῦμε κανένα Σύνταγμα ἤ νόμο ὁ ὁποῖος θά ἀντιβαίνει στό Πιστεύω καί στίς Παραδόσεις μας. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὅμως, θά ἐξηγήσουμε μέ θάρρος καί ἐπιχειρήματα καί στούς Εὐρωπαίους ἑταίρους μας τήν ὅ,ποια ἀντίρρηση ἤ ἄρνησή μας. Ἔχουμε λόγο καί αὐτό σίγουρα θά τό ἐκτιμήσουν οἱ Εὐρωπαῖοι, μιᾶς καί αὐτό ζητοῦν ἀπεγνωσμένα ἀπό τούς Ἕλληνες πολιτικούς. Κάτι πού ἴσως δέν γνωρίζετε εἶναι πώς, στήν Παράταξή μας, ὑπάρχουν ἤδη ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι χαίρουν τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἐκτιμήσεως μελῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου λόγω τῆς ἐπαγγελματικῆς καί προσωπικῆς στάσης τους μέχρι σήμερα. Οἱ Εὐρωπαῖοι μπορεῖ νά ἔχουν ἀρκετά σημεῖα στά ὁποῖα εἶναι ἀντίθετοι μέ μᾶς, ἔχουν ὅμως καί μιά ἀλάνθαστη ἱκανότητα νά ἀναγνωρίζουν τήν ἠθική ἀκεραιότητα καί νά ὑποχωροῦν μπροστά της.

 

Ἡ θέση σας γιά τή ραγδαία ἄνοδο τῆς λαθρομετανάστευσης;

Ἡ λαθρομετανάστευση εἶναι φυσική ἐπιδίωξη τῶν ἐμπερίστατων Χωρῶν, ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς τίς σημερινές συνθῆκες διαβίωσης τῶν λαῶν αὐτῶν. Αὐτό, ὅμως, πού δέν καταλαβαίνουμε ἐμεῖς εἶναι τό γιατί πρέπει νά θυσιάσουμε τήν πνευματική καί πολιτιστική μας ὁμοιογένεια, ἀφήνοντας οὐσιαστικά τούς ξένους καί ἐν πολλοῖς ἀκαλλιέργητους πληθυσμούς νά διεκδικοῦν μέ ἀπαίτηση τήν ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς καί πολιτιστικῆς μας ταὐτότητος. Αὐτό πού συμβαίνει στόν τόπο μας ἀγγίζει τά ὅρια τῆς ἐθνικῆς προδοσίας, ἀφοῦ, ὄχι μόνο ἀνεχόμαστε ἀλλά καί διευκολύνουμε τούς φιλοξενουμένους πληθυσμούς νά διεκδικοῦν καί νά ἐπιβάλλουν τίς νοοτροπίες καί τά πιστεύματα τοῦ λαοῦ τους, οὐσιαστικά ἀπαγορεύοντάς μας νά ζοῦμε καί νά ἐκφραζόμαστε σάν ἐλεύθεροι πολίτες τῆς ἴδιας μας τῆς Χώρας! Εἶναι σημαντικό, ὅμως, τό νά παραδειγματιστοῦμε ἀπό τήν Εὐρώπη, ὅπου ἤδη ἔχουν βρεθεῖ καί ἔχουν ἐφαρμοστεῖ ἀποτελεσματικές λύσεις ἐλέγχου τῆς λαθρομετανάστευσης. Αὐτό ὅμως δέν συμβαίνει στήν Πατρίδα μας! Ἡ Πατρίδα μας δέν ἔχει μεταναστευτικό πρόγραμμα, γιατί κανείς δέν ἔχει ἀσχοληθεῖ σοβαρά καί ἐπιστημονικά μέ τό ζήτημα. Ὁ λόγος εἶναι γνωστός, λίγο-πολύ σέ ὅλους, κι ἔτσι, δέν νομίζω ὅτι, τώρα, ἐπείγει τόσο τό νά ἀναλύουμε τά προβλήματα, ὅσο τό νά τά λύνουμε. Τίς ἀναλύσεις τίς κάνουν πολλοί, ἡ λύση ὅμως μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη. Ἔτσι, λοιπόν, αὐτό πού ἐμεῖς πιστεύουμε εἶναι πώς πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε μέ σοβαρότητα τό πρόβλημα, θέτοντας δύο βασικούς ἄξονες: Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ ἀξιολόγηση καί ἀποτίμηση τῆς ποσόστωσης τοῦ μεταναστευτικοῦ πληθυσμοῦ πού «ἀντέχει» ἡ Πατρίδα μας χωρίς νά κινδυνεύει νά ἀλλοιωθεῖ ἤ νά ἐξαφανιστεῖ πολιτισμικά καί οἰκονομικά. Ὁ δεύτερος καί ἐξίσου σημαντικός ἄξονας εἶναι ὁ σεβασμός τοῦ ἀνθρώπου στό πρόσωπο τῶν μεταναστῶν. Ὅταν πολλοί ἀπό τούς συμπατριῶτες μας βρέθηκαν μετανάστες σέ μακρινές ἤ κοντινές χῶρες ὅπως ἡ Γερμανία, ἡ Ἀμερική, ἡ Αὐστραλία καί ἄλλες, ἤθελαν νά ἀντιμετωπιστοῦν μέ ἀξιοπρέπεια καί σεβασμό. Μέ τόν ἴδιο τρόπο πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε κι ἐμεῖς τούς μετανάστες πού ἐπιλέγουν τήν Πατρίδα μας γιά νά ζήσουν. Πρέπει νά τούς δείξουμε τόν σεβασμό πού ὀφείλει ὁ κάθε ἄνθρωπος στόν συνάνθρωπό του, νά φροντίσουμε σάν κράτος νά τούς ἐντάξουμε σέ μία ἁρμονική καί ἐποικοδομητική συμβίωση μέ ὅλους ἐμᾶς καί νά τούς δώσουμε ἴσες εὐκαιρίες καί ἀνθρώπινες συνθῆκες διαβίωσης ἀλλά καί νά ἀπαιτήσουμε ἀπ΄ αὐτούς μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο ὅτι πρέπει νά σεβασθοῦν καί νά τιμήσουν τή Χώρα πού τούς φιλοξενεῖ ἀλλά καί τά πιστεύματα καί τίς Παραδόσεις της. Γιά νά γίνει αὐτό, ὅμως, ὅπως προεῖπα, χρειάζεται νά ἀσχοληθοῦμε σοβαρά καί χωρίς σκοπιμότητες μέ τό πρόβλημα.

 

Πιστεύετε ὅτι ἡ ΕΕ πρέπει νά ἀποκτήσει ἐπιτέλους ἕναν ἰσχυρότερο ρόλο στή διεθνή διπλωματία, ἡ ὁποία εἶναι ἕρμαιο τῶν ΗΠΑ, τοῦ ΝΑΤΟ καί μερικές φορές μόνο τοῦ ΟΗΕ;

Αὐτό εἶναι κάτι πού δέν ἀπασχολεῖ τόσο ἄμεσα τούς Ἕλληνες πολίτες. Ὁ ρόλος τῆς Ε.Ε. σέ σχέση μέ τίς ὑπόλοιπες δυνάμεις τοῦ πλανήτη δέν προσθέτει ἤ ἀφαιρεῖ κάτι ἀπό τήν καθημερινότητα τοῦ καθενός μας. Αὐτό πού προέχει εἶναι ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος μας μέσα στήν Ε.Ε., μέσα στό ΝΑΤΟ, μέσα σέ ὁποιαδήποτε συμμαχική δομή τῆς ὁποίας εἶναι μέλος. Αὐτό πού μᾶς ἐνδιαφέρει καί εἶναι προτεραιότητα γιά τήν Παράταξή μας εἶναι, ὁ λόγος τῆς πατρίδας μας νά ἔχει τήν ἴδια ἰσχύ μέ τό λόγο τῶν ὑποτιθεμένων ἰσχυρῶν κρατῶν.

Πιστεύουμε, ὅμως, ἐπίσης, στήν ἀνάγκη ἐνισχύσεως τῆς Ρωσίας καί γιατί εἶναι ὁμόδοξη Χώρα –πρός τήν ὁποία ἀνέκαθεν προσέβλεπαν μέ ἐλπίδες οἱ ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καί ὁ Πρῶτος καί ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Κυβερνήτης μας– ἀλλά καί ἀποτελεῖ ἕνα ἀντίπαλο δέος γιά τίς ΗΠΑ, πού δέν συμπεριφέρονται μέ δικαιοσύνη πρός τίς Χῶρες τῆς περιοχῆς μας, ἰδιαιτέρως δέ πρός τή Χώρα μας.

 

Τί πιστεύετε πώς πρέπει νά γίνει γιά νά ἀντιμετωπιστεῖ πανευρωπαϊκά ἡ οικονομική κρίση;

Ἡ οἰκονομική κρίση ἐν πολλοῖς εἶναι πλασματική. Ἡ οἰκονομική κρίση ἔχει πλήξει ἀποκλειστικά τά καπιταλιστικά μοντέλα οἰκονομίας καί αὐτά θά πρέπει νά ἀναζητήσουν λύσεις. Ἐμεῖς δέν πιστεύουμε πώς οἱ οἰκονομικές λύσεις μποροῦν νά δοθοῦν σέ πανευρωπαϊκό ἐπίπεδο. Οἱ λύσεις μποροῦν νά δοθοῦν μόνο σέ ἐπίπεδο κράτους. Ἡ Πατρίδα μας μέ συνετή καί πραγματικά χρηστή διαχείριση, ὄχι ἁπλᾶ δέν ἔχει νά φοβηθεῖ ἀπό τήν οἰκονομική κρίση ἀλλά μπορεῖ νά δώσει καί τά φῶτα της καί πρός τά ἔξω, στό πῶς ἀντιμετωπίζονται αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά προβλήματα. Πρέπει ὅμως γιά νά γίνει αὐτό νά διώξουμε μακρυά τά τρωκτικά πού λυμαίνονται τόσα χρόνια τήν Ἑλληνική οἰκονομία καί δέν σέβονται τήν ἱερότητα τοῦ δημοσίου χρήματος. Στό οἰκονομικό μας πρόγραμμα περιγράφουμε μέ σαφήνεια καί ἀκρίβεια τήν ἀπόλυτη λύση τοῦ οἰκονομικοῦ ζητήματος στήν χώρα μας.

 

Εἶστε ὑπέρ τῆς ἔνταξης τῆς Τουρκίας καί τῆς FYROM στήν ΕΕ;

Μόνο ἐάν ἰκανοποιηθοῦν τά ζητήματα πού κακῶς χρονίζουν στήν ἐξωτερική μας πολιτική. Ἡ Τουρκία ἐάν θέλει νά ἐνταχθεῖ θά πρέπει νά σεβαστεῖ τήν ἐλευθερία τῆς Κύπρου, νά καταδικάσει καί νά καταργήσει τό ψευδοκράτος καί νά ἐλευθερώσει τήν Κύπρο ἀπό τά δεσμά τῆς διχοτόμησης. Θά πρέπει νά ἀποδεχθεῖ πλήρως τά σύνορα τῆς Πατρίδος μας καί στήν Θράκη, καί στόν Ἕβρο, καί στό Αἰγαῖο, ἐάν θέλει τήν στήριξή μας γιά τήν ἔνταξή της στήν Ε.Ε, δέν πρέπει νά προβάλλει καμία ἀντίρρηση σ’ αὐτά τά θέματα. Τότε, δέν ἔχουμε λόγο νά μή συμφωνήσουμε καί νά μήν τήν στηρίξουμε ὅπως θά κάναμε γιά ἕνα ὁποιοδήποτε ἄλλο κράτος.

Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καί γιά τά Σκόπια. Θά πρέπει νά διαλέξουν ἕνα ὄνομα πού δέν θά περιέχει τόν ὅρο «Μακεδονία», ἀλλά οὔτε ἄλλο παράγωγο ἤ συνώνυμό του. Σέ ἀντίθετη περίπτωση καί γιά τούς δύο ὑπάρχει ἡ στάση τῆς ἔνστασης. Ἐπιπλέον, θά πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε καί στούς Εὐρωπαίους ἑταίρους μας πώς δέν εἶναι δυνατόν νά ἐξομοιώνουν ἕνα κράτος πού εἶναι ἤδη μέλος μέ κάποιο ὑπό ἔνταξη. Ἔχουν δεσμευτικές γι΄ αὐτούς συμβατικές ὑποχρεώσεις νά ταχθοῦν ὑπέρ μας. Γιά θυμηθεῖτε τήν περίπτωση τῆς Γαλλίας πού ἀξίωσε ἀπό τήν Ἀγγλία νά μήν εἰσέλθει στήν Ε.Ε. ὡς Μεγάλη Βρεττανία λόγω τοῦ ὅτι στά Γαλλικά ἐδάφη ὑπάρχει ἡ Βρεττάνη. Θά πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή νά ὠφεληθεῖ τό κράτος μας ἀπό τήν παρουσία μας στήν Ε.Ε. κι ὄχι μόνον τά πορτοφόλια τῶν πολιτικῶν μας. Γιατί μέχρι σήμερα μόνο οἱ πολιτικοί μας κέρδισαν ἀπό τήν Ε.Ε. ζημιώνοντας ταὐτόχρονα τήν Πατρίδα μας.

 

* * * * *

 

Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πιστεύετε πώς ἡ συνεχής σκανδαλολογία θά ἐπηρεάσει τούς Ἕλληνες πολίτες στίς Εὐρωεκλογές;

Θά πρέπει νά ἐπηρεάσουν τούς Ἕλληνες πολίτες αὐτά τά ἴδια τά σκάνδαλα καί ὄχι μόνο ἡ φιλολογία περί τῶν σκανδάλων, ἡ ὁποία ἐν πολλοῖς ἀποσκοπεῖ στό νά ἐπηρεάσει τούς ψηφοφόρους ὑπέρ κάποιου, πάλι, κόμματος ἐξουσίας. Πρέπει νά συνειδητοποιήσει ὁ λαός μας ὅτι ἀπό τήν ἐποχή μετά τόν Καποδίστρια ἡ Πατρίδα μας κυβερνᾶται κατά κανόνα ἀπό ἀνθρώπους ἄσχετους, ἀδιάφορους ἤ καί πολεμίους τῶν Παραδόσεων τοῦ Ἔθνους μας καί ὑπερμάχους τῶν δόσεων τοῦ … “παρά”! Ἀπό ἀνθρώπους πού δέν νοιώθουν τό χρῆμα τοῦ λαοῦ σάν ἱερό χρῆμα! Τά σκάνδαλα, λοιπόν, πρέπει νά ἀφυπνίσουν τόν λαό μας! Πρέπει νά τόν κάνει νά σκεφτεῖ! Δέν ἔχουμε πολύ χρόνο ἀκόμα στήν διάθεσή μας ἐάν θέλουμε νά ἀνακάμψει τό Ἔθνος μας. Ἄν πάλι μᾶς ἀρέσει νά ἔχουμε ψεῦτες καί κλέφτες γιά πολιτικούς, τότε νά σταματήσουμε νά διαμαρτυρόμαστε. Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε πώς μέ λόγια μόνο καί συνθήματα δέν γίνεται τίποτε. Ὁ τόπος θέλει ἔργα ἀπό ἀνθρώπους μέ ἦθος καί ἰδανικά. Ὁ τόπος μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό ΣΥΝΕΧΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, κάτι πού ὁλόψυχα ὅλοι μας στην Παράταξή μας ἔχουμε κάνει σκοπό ζωῆς.

 

Πολλοί σᾶς κατηγοροῦν ὅτι εἶστε «ἀκροδεξιό κόμμα» καί «κόμμα ἱερέων». Τί ἀπαντᾶτε;

Εἶναι ἴδιον καί χαρακτηριστικό τοῦ Ἕλληνα νά βάζει ταμπέλες σέ κάθε τι, ἔτσι ὥστε νά ἔχει τήν δυνατότητα νά τό ἀφορίσει ἤ νά τό καταδικάσει χωρίς νά μπεῖ στόν κόπο νά ἐξετάσει λεπτομερῶς τό ζήτημα. Ἐάν μᾶς λένε ἀκροδεξιούς ἐπειδή ἀγαποῦμε τήν Πατρίδα μας, θά πρέπει νά διαβάσουν μέ προσοχή τί γράφουμε στήν ἱδρυτική μας διακήρυξη καί συγκεκριμένα πώς εἴμαστε ἐναντίον κάθε βιαίας μορφής ἐπιβολής ἐξουσίας, ἐναντίον τοῦ ρατσισμοῦ, ἐναντίον τοῦ νά μήν ἀναγνωρίζεται ἡ ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης ὡς εἰκόνας τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ μας.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ἄν ἐννοοῦν πώς εἴμαστε κόμμα ἱερέων ἐπειδή ἐμπνευστές μας, ὁδηγοί μας μέ τό παράδειγμα καί τή ζωή τους ἀλλά καί μέ τίς γνώσεις καί τή διορατικότητά τους εἶναι οἱ ἱερεῖς μας, πού βιώνουν καί ἐνσαρκώνουν τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί ποιμαίνουν μέ αὐταπάρνηση καί ἀγάπη τόν Λαό Του, αὐτό μᾶς τιμᾶ! Αὐτό εἶναι τίτλος τιμής γιά μᾶς καί ὄχι μομφή! Τί προτιμοῦν ἄλλωστε αὐτοί πού τό χρησιμοποιοῦν ὡς μομφή; Προτιμοῦν τά Κόμματα πού τά κατευθύνουν οἰκονομικά συμφέροντα, στρατολογημένοι ἐπιχειρηματίες πού ἐλέγχουν τόν Τύπο καί τά Μ.Μ.Ε μέ σαφῆ πρόθεση νά βλάψουν τόσο τήν Πατρίδα μας ὅσο καί τήν ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καί τήν Ἱερή Παράδοσή μας; Πρέπει κάθε φορά νά ἐξετάζουμε ὄχι μόνο τόν χαρακτηρισμό ἀλλά καί τό ποιός εἶναι αὐτός πού τόν ἀπευθύνει. Ἐξ ἄλλου, δηλώνοντας ὅτι οἱ Πνευματικοί Πατέρες εἶναι ὁδηγοί στό ὑπεύθυνο ἔργο μας, ταὐτόχρονα αὐτοδεσμευόμαστε ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τοῦ προσφέρουμε καθοριστικές ἐγγυήσεις, ἀφοῦ θά ἔχει, μέ τήν αὐτοδέσμευσή μας αὐτή, τήν εὐχέρεια νά μᾶς ἐλέγξει ὄχι μόνο μέ τό Ποινικό Δίκαιο ἀλλά κυρίως μέ τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ.

 

Πιστεύετε ὅτι τελικά ἡ φωνή πού ὑποστηρίζει τήν Ἑλλάδα καί τἡν Ὀρθοδοξία, ὅπως αὐτή ἐκφράστηκε μέσω τῶν ἐπιλογῶν καί θέσεων τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια,ἔχει θέση στή σύγχρονη Ἑλλάδα;

Φυσικά καί ἔχει! Ἡ πολιτική καί οἱ ἐπιλογές τοῦ Ἰ. Καποδίστρια ἔχουν κάνει μέχρι σήμερα τήν Γερμανία καί τήν Ἐλβετία τά κράτη πού εἶναι, μέ τήν ἀξιοζήλευτη ὀργάνωση καί κρατική δομή καί μέριμνα. Αὐτή ἡ πολιτική κατάφερε νά συστήσει ἔθνος σέ μία γεωγραφικά κατακερματισμένη καί κυριολεκτικά ἐρειπωμένη καί καμμένη Ἑλλάδα καί θά δυσκολευτεῖ σήμερα; Ἡ πολιτική τοῦ Ἰ. Καποδίστρια βασιζόταν στό ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι αἰώνιος σέ αὐτή τή γή καί πώς μιά μέρα θά δώσει λόγο καί «ἐκτός τοῦ κόσμου τούτου» γιά κάθε του ἐπιλογή καί πράξη. Συνεπῶς ὁ πολιτικός ἤ ὅποιος ἀποφασίσει νά ὑπηρετήσει τό ΚΟΙΝΟ συμφέρον θά πρέπει νά εἶναι ΠΟΛΛΑΠΛΑ ὑποχρεωμένος νά προσέχει, νά εἶναι σώφρων, ἠθικός καί κυρίως νά ἔχει κρυστάλλινη καί διάφανη προσωπική ζωή. Αὐτό, ὅμως, μπορεῖ νά γίνει, μόνο ἐάν ὁ πολιτικός ἔχει πάρει ἀπόφαση νά ζήσει σύμφωνα μέ τό θέλημα καί τίς Ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ. Ἐάν ὁ πολιτικός σέ προσωπικό ἐπίπεδο δέν ἔχει κατανοήσει τήν ἱερότητα τῆς θέσης πού κατέχει, ἐπιτρέπει στόν ἑαυτό του τά πάντα. Ὁ ψηφοφόρος μπορεῖ νά ἔχει ὅποιο τρόπο ζωής θέλει! Ὁ πολιτικός ὅμως, ὄχι! Ὁ πολιτικός πρέπει νά ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ μέ ἐγγύηση τά Ἱερά Πιστεύματά του.

 

Θεωρεῖτε ὅτι ἡ ψῆφος τοῦ Ἕλληνα πολίτη στό κόμμα σας θά εἶναι μία ψῆφος διαμαρτυρίας ἤ συνειδητή πολιτική ἐπιλογή;

Κάθε ἄλλο παρά σάν ψῆφος διαμαρτυρίας μπορεῖ νά μεταφραστεῖ ἡ ψῆφος στήν Παράταξή μας. Προσέξτε ὅτι, σέ κανένα ἄλλο κόμμα ἐκτός τῶν δύο «μεγάλων» δέν ἔχει ἀναζητήσει ὁ λαός κυβερνητικό πρόγραμμα! Ζήτησε ἤ ἄκουσε ποτέ κανείς κυβερνητικό πρόγραμμα ἀπό τό ΚΚΕ, τόν ΣΥΡΙΖΑ, τό ΛΑΟΣ ἤ τούς Οἰκολόγους; Ὄχι! Γιατί πολύ ἁπλᾶ ὁ κόσμος δέν πιστεύει πώς μποροῦν νά δώσουν λύση στά προβλήματά του. Σέ μᾶς ὅμως, ἀπό τά πρῶτα πράγματα πού μᾶς ρωτοῦν, ὅταν μᾶς μαθαίνουν, ὅταν βλέπουν τό βάθος καί τήν οὐσία τῆς ἰδεολογίας μας, εἶναι: Ἔχετε λύσεις γιά τό οἰκονομικό; Τί θά κάνετε στό τάδε θέμα; Τί θά κάνετε στό ἄλλο;

Αὐτό, γιά μᾶς, εἶναι ἀπόδειξη τοῦ ὅτι, οἱ ἄνθρωποι βλέπουν σ’ ἐμᾶς τήν ἐλπίδα καί ἀντιλαμβάνονται τήν σταθερότητα, πού δέν πηγάζει ἀπό τά πρόσωπα ἀλλά ἀπό τόν τρόπο ζωῆς. Ἄν σάν πρόσωπα κάποιοι ἀποδειχθοῦμε ἀναξιόπιστοι, ἡ Παράταξη θά μᾶς ἀποβάλλει, γιατί σέ μᾶς δέν δεσπόζουν τά πρόσωπα ἀλλά ὁ σκοπός καί τό ἔργο πού πρέπει νά ἐπιτελεσθεῖ γιά νά γίνει καί πάλι τό Ἔθνος μας «Ἔθνος ἅγιον». Ἕνα τέτοιο Ἔθνος χρειάζεται σήμερα, ὄχι μόνο ἡ Πατρίδα μας ἀλλά ὁ κόσμος ὁλόκληρος.

 

Εἶναι αὐτές οἱ Ἐκλογές μιά πρόβα γιά τίς ἐπικείμενες Ἐθνικές Ἐκλογές, ὅποτε κι ἄν αὐτές γίνουν;

Γιά μᾶς δέν εἶναι τίποτε πρόβα, γιατί δέν ἀντιμετωπίζουμε τήν πολιτική σάν θεατρική παράσταση. Πρόβα εἶναι γι' αὐτούς πού παίζουν, ὑπολογίζουν, ἐξαπατοῦν τόν λαό. Γιά μᾶς εἶναι κάτι διαφορετικό. Εἶναι ἡ δημοκρατική διαδικασία μέσα ἀπό τήν ὁποία θά πρέπει νά ἐκλεγοῦν οἱ ἄνθρωποι πού ΕΠΑΞΙΑ θά ἐκπροσωπήσουν τούς ΕΛΛΗΝΕΣ στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στίς τελευταῖες ἴσως “ἐλεύθερες” ἐκλογές ἀπό τήν ἄποψη τῶν ἐπιλογῶν σέ ἐθνικό ἐπίπεδο.

 

Πεῖτε ἕναν καλό λόγο στόν Ἕλληνα πολίτη προκειμένου νά ψηφίσει ἐσᾶς στίς Εὐρωεκλογές καί ὄχι κάποιο ἄλλο κόμμα.

Οἱ Ἕλληνες πολίτες πού μᾶς γνωρίζουν – ἀλλά καί αὐτοί πού συνεχῶς μᾶς μαθαίνουν- δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό «καλά λόγια» καί κολακεῖες καί ὑποσχέσεις. Ἀπ’ αὐτά ἔχουν χορτάσει τόσα χρόνια. Τώρα, οἱ πολίτες ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἀνθρώπους πού θά τούς ποῦν τήν ΑΛΗΘΕΙΑ χωρίς νά κρύψουν τίποτα ἀπό πίσω της, ἀπό ἀνθρώπους πού ξέρουν τί θά πεῖ δουλειά καί οἰκονομία καί συνετή διαχείριση καί τιμιότητα. Ἀπό ἀνθρώπους πού βάζουν τό καλό τῆς πατρίδας τους καί τῶν συνανθρώπων τους πρίν ἀπό τό δικό τους. Αὐτές τίς ἐγγυήσεις θέλει πιά ὁ Ἕλληνας πολίτης, κι αὐτές ἐμεῖς τοῦ τίς δίνουμε.

Καλοῦμε νά μᾶς ψηφίσουν ὄχι μόνο οἱ πιστοί, μέ τούς ὁποίους ταυτιζόμαστε ἀπόλυτα στόν τρόπο ζωῆς καί Πίστεως, ἀλλά καί τούς τίμιους καί εἰλικρινεῖς ἀθρήσκους. Αὐτοί δέν ἔχουν νά ζημιωθοῦν σέ τίποτα ἀπό τήν δική μας πίστη, ἔχουν, ὅμως νά ὠφεληθοῦν πολύ ἀπό τίς δικές μας ἠθικές καί πνευματικές δεσμεύσεις.

 

 

Μανώλης Β. Βολουδάκης

IAK r

Το βιβλίο που αφιερώθηκε στη Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Η Πολιτική είναι Ποιμαντική

Αφιερώνεται στούς πνευματικούς αγωνιστές που επιστρατεύθηκαν στην πρωτόγνωρη -για τις προδιαγραφές και τα Πιστεύω της- Πολιτικής Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και διακονούν σαν ιερό το πολιτικό τους χρέος, με αυτάπαρνηση, ανιδιοτέλεια και με πολλές και πολυποίκιλες προσωπικές και οικογενειακές θυσίες, παίρνοντας τη σκυτάλη απο τον Μάρτυρα Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και εμπνεόμενοι απο τις Αρχές και τα βιώματα που αποταμιεύθηκαν σ'αυτό το βιβλίο.