www.KOINWNIA.com
youtube

Οικονομία

Το Δημόσιο Χρέος έφτασε στο ύψος ρεκόρ των 322 δις € (180% του ΑΕΠ), η πραγματική οικονομία βουλιάζει, όμως η Κυβέρνηση έχει θέσει σαν «μείζονα Εθνικό στόχο», όπως επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Τότε, θα έχουμε «την αμέριστη συμπαράσταση των εταίρων μας» (δηλώσεις Σόιμπλε). Ας δούμε όμως, πόσο «αληθινό» είναι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα και πώς επιτυγχάνεται.

Από τη στιγμή που δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μίας επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής, η επίτευξή του θα γίνει:

α. με μείωση των κρατικών δαπανών, δηλαδή μείωση μισθών, συντάξεων, δημοσίων επενδύσεων και περαιτέρω περικοπές στην Υγεία, στην Παιδεία και στην Άμυνα.

β. με επιβολή νέων φόρων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όμως κι αν επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα, συνθλίβοντας και εξαθλιώνοντας έτι περαιτέρω τους Έλληνες πολίτες,δεν θα είναι πραγματικό επειδή το Κράτος δεν πληρώνει τους ιδιώτες για τις υποχρεώσεις του (χρωστάει τουλάχιστον 8 δις€).

Επίσης, δεν έχουν υπολογιστεί οι τόκοι που πρέπει ετησίως να καταβάλλονται, κατά προτεραιότητα, στους δανειστές.Την τριετία 2010 – 2011 – 2012 πληρώσαμε περίπου 43 δις € τόκους στους εταίρους και «ευεργέτες» μας.

Οι δανειστές επιδιώκουν το πρωτογενές πλεόνασμα, γιατί έτσι θα μειωθεί το πραγματικό Δημόσιο έλλειμμα, κάτι που θα αυξήσει τις πιθανότητες του γεγονότος, τόσο να πληρώνονται τα επόμενα χρόνια, όσο και του ότι δεν θα χρειαστεί να μας χαρίσουν ένα τμήμα των τόκων.
Αναζητούνται λοιπόν, έτι περαιτέρω θυσίες χωρίς νόημα από τον Ελληνικό λαό, μιας και η επίτευξη του πλεονάσματος χειροτερεύει την ήδη τραγική οικονομική κατάσταση της Χώρας, ενώ επωφελούνται μόνο οι δανειστές.

Περισσότερα...

Ἡ Ἑλ­λά­δα βρί­σκε­ται σέ ἀ­δι­έ­ξο­δο!

Τό 2008 τό κα­τά κε­φα­λήν ἐ­τή­σι­ον εἰ­σό­δη­μα τοῦ Ἐγ­χω­ρί­ου Προ­ϊ­όν­τος ἦ­ταν $34.000. Ὡ­στό­σο, τόν Ἰ­ού­νι­ο τοῦ 2013 ἔ­χει κα­τα­γρα­φεῖ γύ­ρω στά $23.000, μί­α μεί­ω­ση τῆς τά­ξε­ως πά­νω ἀ­πό 30%. Ἡ ἀ­να­λο­γί­α τοῦ δη­μό­σι­ου χρέ­ους πρός τό ἀκαθάρι­στο ἐγ­χώ­ρι­ο προ­ϊ­όν (ΑΕΠ), τόν Ἀ­πρί­λι­ο τοῦ 2010 ἦ­ταν 126%. Μετά ἀ­πό τέσ­σε­ρα χρό­νι­α οἰ­κο­νο­μι­κῆς ὕ­φε­σης τό χρέ­ος ὑ­πο­λο­γί­ζε­ται γύ­ρω στό 160% τοῦ ΑΕΠ. Ἐν μέ­σῳ, λοι­πόν, ὕ­φε­σης ἡ Ἑλ­λά­δα παίρ­νει νέ­α δά­νει­α προ­κει­μέ­νου νά ἀπο­πλη­ρώ­σει πα­λαι­ό­τε­ρα δά­νει­α.

Θέ­λω νά πα­ρα­θέ­σω τά κα­τω­τέ­ρω:

Πρῶ­τον, τε­χνο­κρά­τες οἰ­κο­νο­μο­λό­γοι δέν κά­νουν τό­σο ὀγ­κώ­δη ἤ τέ­τοιου εἴ­δους λά­θη στήν ἀ­νά­λυ­ση οἰ­κο­νο­μι­κῶν δε­δο­μέ­νων . Ἀ­να­φέ­ρο­μαι στούς οἰκονομο­λό­γους τοῦ ΔΝΤ καί ἐ­κεί­νους τῆς Εὐ­ρω­ζώ­νης, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἔ­χουν κα­τη­γο­ρη­θεῖ ὅ­τι ἔ­χουν κά­νει λά­θη στούς ὑ­πο­λο­γι­σμούς τῶν ὅ­σον ἀ­φο­ρᾶ στήν ἐπήρ­ρει­α τῶν οἰ­κο­νο­μι­κῶν πολ­λα­πλα­σι­α­στῶν καί ἄλ­λων τε­χνο­κρα­τι­κῶν πα­ρα­γόν­των ἐ­πί τῆς ση­μει­ω­θεί­σης ὕ­φε­σης. Ἄ­ρα, ἡ πε­ραι­τέ­ρω ἐ­ξέ­τα­ση τοῦ θέ­μα­τος εἶ­ναι εὔ­λο­γη!

Δεύ­τε­ρον, ἤ­μουν πάν­τα της γνώ­μης ὅ­τι ἄν ἡ Ἑλ­λά­δα μπο­ροῦ­σε νά ἐ­πι­τύ­χει σχε­τι­κή ἀν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τα στήν οἰ­κο­νο­μί­α της ἡ βέλ­τι­στη κοι­νω­νι­ο-οἰκονο­μι­κή της δο­μή θά κα­θυ­πα­γό­ρευ­ε τήν υἱ­ο­θέ­τη­ση «ἐ­θνι­κοῦ» νο­μί­σμα­τος, κα­θό­τι τό ἐ­θνι­κό νό­μι­σμα εἶ­ναι ἡ βα­σι­κή ἀρ­χή γιά «αὐ­το­κυ­ρι­αρ­χί­α» καί «αὐ­το­νο­μί­α».

Περισσότερα...

IAK r

Το βιβλίο που αφιερώθηκε στη Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Η Πολιτική είναι Ποιμαντική

Αφιερώνεται στούς πνευματικούς αγωνιστές που επιστρατεύθηκαν στην πρωτόγνωρη -για τις προδιαγραφές και τα Πιστεύω της- Πολιτικής Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και διακονούν σαν ιερό το πολιτικό τους χρέος, με αυτάπαρνηση, ανιδιοτέλεια και με πολλές και πολυποίκιλες προσωπικές και οικογενειακές θυσίες, παίρνοντας τη σκυτάλη απο τον Μάρτυρα Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και εμπνεόμενοι απο τις Αρχές και τα βιώματα που αποταμιεύθηκαν σ'αυτό το βιβλίο.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ζωή και το έργο του Μαρτυρικού Κυβερνήτου Ιωάννου Α. Καποδίστρια, πατήστε εδώ.